Jak číst a používat zprávy WinSignals?

Doporučení pro pokročilé tradery, jak vydělávat s WinSignals,
burzovními predikcemi s úspěšností 80-90 %

Co jsou to WinSignals 4.0?

✓ WinSignals jsou burzovní predikce cenového vývoje vybraných aktiv na burze s vysokou mírou úspěšnosti.

✓ WinSignals můžete používat jako doplněk ke svému rozhodování na burze při analýze ziskových příležitostí.

✓ WinSignals můžete používat ke svému obchodování, nebo jako vzdělávací produkt, nebo podle svého uvážení.

✓ WinSignals šetří příjemcům tohoto informačního servisu časpeníze a zároveň jsou samy o sobě ziskovou příležitostí. Nemusíte vysedávat hodiny u počítače, hlídáme příležitosti za vás!

✓ WinSignals 4.0 jsou čtvrtou verzí burzovních signálů, která vychází důsledně z metody Situační analýzy online (SAO). Tato metoda hodnotí trhy z hlediska trendovosti s využitím synergií a korelací mezi jednotlivými sledovanými aktivy. Je zaměřena na  krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze. Je na vašem uvážení, jak tyto zprávy využijete.

  • Můžete tyto zprávy obchodovat, to jest řídit podle nich svoje obchody na burze.
  • Nebo tyto predikce můžete využít pro srovnání se svými náhledy na trhy, jako upozornění na cenovou situaci s predikcí vývoje ceny.
  • Nebo jako podporu pro svoje rozhodování či vzdělávání v podnikání na finančních trzích.

Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

Název aktiva Použitá zkratka pro WS
Měnový pár (Forex) EUR/USD
Měnový pár (Forex) GBP/USD
Měnový pár (Forex)

USD/JPY

Měnový pár (Forex)

Měnový pár (Forex)

Americký akciový index S&P500 (Futures)

USD/CAD

AUD/USD

SP500

Americký akciový průmyslový index DJIA
(Dow Jones Industrial Average - Futures)
DJI
Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O
Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX

Jak číst WinSignals

Formát WinSignals zpráv

A. WinSignal (WS) - signál o identifikaci zajímavé tržní situace. Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce informace - uživatele WinSignals. Jednotlivé symboly zprávy vysvětluje popis níže:

Detailní struktura WinSignals (WS):

 

Příklad zprávy: 08:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 SL Individual.  

  • A (B) -   osobní aktuální Rating tradera
  • 007 - ID (identifikační číslo WinTradera)
  • /001 -     číslo za lomítkem = pořadové číslo signálu
  • Entry -   úroveň kotace vybraného aktiva (v tomto případě měnový pár EUR/USD Forex) pro aktuální nákup typem objednávky za aktuální cenu (Market Order)
  • WinPT - informace o možné úrovni Profit Target (hodnota pozice pro cílový zisk), nebo dosažení ceny na objednávce typu Limit; 
  • SL -  informace o možné cenové úrovni pro Stoploss Individual. Určení (výpočet) konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech. Pozn: Analogicky výklad platí i pro typ signálu Sell

B. Win Profit Report (WPR) - zpráva o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Zprávu WPR zasílá winsignalista vždy, jakmile je tato cenová úroveň dosažena (a to bez ohledu na předchozí cenový vývoj).  Průběh signálu sledujeme po dobu 15 dnů a vtomto období naši signalisté informují o dosaženém PT klienty zprávou WPR. Další zprávy k následnému vývoji signálu již neposíláme, další řízení pozice je plně v kompetenci příjemce zprávy, uživatele WinSignals.

Detailní struktura Win Profit Reportu:

Příklad zprávy: 08:15 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 Reached. Congratulation! (Cílová cena 1,1055 dosažena - blahopřejeme!)  

Obvykle signál dosáhne na definovaný Profit Target do 15 dnů od jeho zaslání.  Běžně to platí pro 90 % signálů, často i více. Za více než 5 let života projektu jsme my i naši klienti zjistili, že faktické výsledky s WinSignals souvisí především se schopností pochopit systém, obchodovat vše, nebo to, čemu rozumíte, dále se schopností držet rozumný riskmanagement a s naučenou schopností ukončovat obchody v zisku, nebrat (minimalizovat, řídit) ztráty.

Proto ve verzi WinSignals 4.0 zasíláme klientovi signál WS - informaci o identifikaci zajímavé tržní situace. Po dosažení predikované úrovně zisku PT zasíláme klientovi zprávu Win Profit Report (WPR). Ostatní řízení pozice ponecháváme na klientovi. Proč? Každý trader vnímá jinak hranici rizika, má rozdílnou schopnost dodržovat systém, pravidla, bezpečný riskmanagement, schopnost pochopit sílu a účinnost systému, má jinou emoční stabilitu, rozhodovací schopnosti, disciplínu, vztah k riziku, ambice, vědomosti (vzdělání) a zkušenosti.

Pětiletá zkušenost a sledování každého z více než 2000 vydaných signálů dokazuje, že na definovaný Profit Target dosáhne do 15 dnů běžně kolem 90 % signálů. Pouze 10 % pozic si následně vyžádá vaši pozornost a správný přístup pro riskmanagement. Z praxe víme, že i u těchto pozic jsou ztráty z 80% dočasné. Volatilita trhů a burzovní cykly nám dávají nové a nové příležitosti, jak ztrátu kompenzovat, minimalizovat nebo přeměnit v zisk.

Z tohoto důvodu ponecháváme řízení pozic, které v průběhu 15 dnů nedosáhnou predikované úrovně PT, na klientovi. Nepovažujeme za vhodné sdělovat, kdo má používat StopLoss, v jaké výši, zda fyzický, nebo mentální. Důležité je sledovat průběh otevřených obchodů, dodržovat správný money management, věnovat pozornost zejména pozicím ve ztrátě větší než 2 %, nepřetěžovat svůj účet ztrátou větší než 5-10 %, obchodovat pokud možno všechny obdržené signály a přiměřeně zatěžovat svůj účet. Riskovat málo na jeden každý obchod tak, aby každá pozice dostala šanci na zisk, a žádná ztráta aby nedělala vrásky na čele!

Jak s WinSignals pracovat?

Nainstalujte si mobilní aplikaci WinSignals.
Prostudujte si návod!

Pro trading s WinSignals potřebujete aplikaci pro příjem a správu zpráv WinSignals do svého mobilního telefonu. Tato aplikace je zdarma, platíte pouze servis a informace.

Informace ke stažení aplikace a podrobný návod pro používání pro mobilní telefony s OS Android nebo iOS (Apple):

 

Přečtěte si tyto důležité informace:

Za optimální přípravu pro využití WinSignals považujeme znalost a uplatňování principů Situační analýzy online (SAO), kterou vyučujeme v rámci kurzu Hrajeme si na burze VIP Trader. Je to nejlepší příprava pro využití servisu WinSignals bezpečně a ziskově.

Servis WinSignals můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online na internetu.

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti.

Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

Po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl vždy přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. Protože jde vždy o subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Obchodní styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace situační analýzy trhů. Je na uživateli, jak WinSignals použije v praxi. 

Postup s WinSignals může být následující:

Přijmete signál do aplikace na svém mobilním telefonu. Přesvědčíte se, zda signál vyhovuje vašemu vnímání trhu a zda je možné obchod zadat s ohledem na váš money management a velikost obchodního účtu. Zadáte ve svém rozhraní pro trading pokyn pro otevření pozice příkazy Sell nebo Buy, nebo formou objednávky Stop, Limit, OCO - podle podmínek své platformy. Nastavte vždy ziskovou úroveň doporučené hranice zisku na Profit Target příkazem Limit. Tím zabezpečíte, že váš obchod bude uzavřen na doporučené ziskové úrovni a vaše statistika výsledků bude odpovídat výsledkům WinSignals. Podle svého uvážení můžete tuto ziskovou hranici posouvat poté, co se cena ve směru predikce začne vyvíjet ziskově. Doporučený Win Profit Target (PT) lze vnímat jako konečný limit, nebo jako první stupeň pro možnou maximalizaci zisku.

Pokyn Stoploss je ve zprávě WinSignals uveden jako "Individual", což znamená, že jej zadáte, či nezadáte podle svého uvážení. Cílem je neinkasovat "zbytečné" ztráty vzniklé z nahodilých pohybů ceny a volatility. Stoplossy si zajišťujte zejména případné zisky a ty můžete nechat vyrůst na maximum, pokud trhy sledujete. Pro možné akce pro řízení obchodní pozice sledujte vývoj své obchodní pozice. Jinak do obchodu nezasahujte a využijte statistickou úspěšnost WinSignals.

Pro velikost otevřených pozic (počet lotů) a volbu způsobu řízení pozic, které s WinSignals nebudou ihned po zadání úspěšné, musíte vycházet výhradně ze svých zkušeností a schopností, se svou mírou averze či tolerance k riziku. Zkušenost ukazuje, že se většina dočasně ztrátových pozic se dříve, nebo později dostane do zisku. Zbytek lze úspěšně kompenzovat příkupy (kompenzační metoda), nebo prostě občas přijměte ztrátu jako svůj náklad s podnikáním. Je to jednodušší a statisticky s WinSignals ve výsledku vyděláte.

Možné řízení obchodní pozice:

Za optimální variantu pro zkušené tradery považujeme, když klient po přijetí signálu nahlédne do vlastního systému pro analýzu trhu a zadá obchodní pokyny pro vstup do trhu i pro výstup z obchodu podle vlastního uvážení. Obchoduje signály, kterým rozumí a důvěřuje jim. 

V případě nepříznivého vývoje pozice je rozhodnutí o dalším řízení výhradně v rukou tradera. Klient musí včas  sám rozhodnout o dalším postupu tak, aby nebyl ohrožen jeho obchodní účet. Je výhradně v kompetenci uživatele a věcí strategie klienta rozhodnout o dalším postupu v případě, že obchod zadaný podle signálu nevyvíjí podle očekávání. Rozhodnutí o dalším postupu je na uživateli - setrvání v obchodě, uzavření obchodu, kompenzace příkupem nebo hedgování.

Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je také možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. Se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...

Upozornění: WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze. Jsou prostě informací s WIN parametry a vysokou statistickou úspěšností. Obsahují definici vstupu do obchodu, směru predikce a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

Signál je upozorněním na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. Obsahuje základní informace o možném otevření obchodní pozice a parametry pro Riskmanagement, tj. možnou cílovou cenu a StopLoss Individual. Použití fyzického pokynu Stop resp. určení konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech. Mohou volit varianty obchodování s mentálním Stoploss (tedy bez nastavení limitu pro ztrátu), či fyzickým Stoploss ve vazbě na velikost účtu, velikost obchodní pozice a vlastní vnímání rizik.

Součástí WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Profit Report (zpráva o dosažení predikované výše Profit Target). S pravděpodobností 80-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít více, než 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. 

Doporučení: Obecně doporučujeme v podmínkách Act Trader či Metatrader otevírat max. 1 - 2 loty na každých 10 tisíc usd či eur kapitálu,  pro menší účty pak zlomky lotů. Menší velikosti obchodů vedou k vyšší psychické pohodě tradera a lepším možnostem řízení pozic s ohledem na zatížení účtu. Je lépe obchodovat častěji s menším zatížením účtu, než se přeobchodovat. Doporučená míra rizika je max. od 2 do 5% z objemu kapitálu na jeden obchod - podle zkušenosti tradera.

WinSignals a Win Profit Report zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům z důvodu transparentnosti v sekci WinSignals Live na webové stránce WinSignals.cz. Signály jsou zde zadávány s časovým zpožděním o 60 až 90 minut poté, co byly zaslány klientům. Kvůli tomuto zpoždění není vhodné používat tyto webové informace k obchodování!

Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané zprávy v anglickém jazyce. Překlad významu jednotlivých zkratek naleznete na této stránce výše.

Kdo zasílá signály a zadává
WinSignals do sekce WinTraders Live?

Burzovní predikce a signály do trhů tvoří WinTraders, nezávislí obchodníci, burzovní analytici a  specialisté na online trading. Kvalita WinSignals je průběžně monitorována a poskytovatelé signálů jsou podle dosahovaných výsledků hodnoceni. Signály do trhu zasílají pouze nejlepší signalisté, kteří dosáhli TOP hodnocení bonity A nebo B (úspěšnost predicke > 80 nebo > 90 %) za poslední dva měsíce.

Pravidelné měsíční a roční statistiky výsledků predikcí WinSignals naleznete v příspěvcích na uzavřené FB skupině WinSignals New, a také na stránce Výsledky našeho webu.

Jak si WinSignals objednat?

Pokud jste náš informační servis ještě nevyzkoušeli, využijte možnosti vyzkoušet si WinSignals na zkoušku na 3 měsíce a zjistit, jak tento unikátní servis funguje! Současně získáte zdarma kurz v hodnotě 4 390 Kč WINSIGNALS START.

Pokud již máte první test s WinSignals za sebou, objednejte si tento informační servis nastálo, zjednodušte si život na burze a získejte šanci pro své zisky!Chytrá objednávka šetří váš čas, WinSignals s ní získáte za těch nejvýhodnějších podmínek!

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

Jirka Mazur & Jirka Gajdošík, Praha 1.3.2021